Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Fuss: Różnice pomiędzy wersjami

Z Katalog.Czasopism.pl

(Opis)
 
(Nie pokazano 31 wersji utworzonych przez 5 użytkowników)
Linia 4: Linia 4:
 
::[[:Kategoria:dwumiesięczniki|dwumiesięczniki]]
 
::[[:Kategoria:dwumiesięczniki|dwumiesięczniki]]
  
Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: [[:Kategoria:Spisy treści 2013|2013]]<br />
+
Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: [[:Kategoria:Spisy treści 2013|2013]] [[:Kategoria:Spisy treści 2014|2014]] [[:Kategoria:Spisy treści 2015|2015]] [[:Kategoria:Spisy treści 2016|2016]] [[:Kategoria:Spisy treści 2017|2017]]<br />
 
----
 
----
 
== Kontakt z redakcją ==
 
== Kontakt z redakcją ==
 
kontakt:<br />
 
kontakt:<br />
www: http://fuss.com.pl<br />
+
www: [http://fuss.com.pl/ www.fuss.com.pl]<br />
www: http://facebook.com/fuss.magazyn<br />
+
www: [https://www.facebook.com/fuss.magazyn/ www.facebook.com/fuss.magazyn]<br />
 
e-mail: redakcja@fuss.com.pl<br />
 
e-mail: redakcja@fuss.com.pl<br />
redakcja:<br />
 
red. nacz.: Magdalena Urbańska<br />
 
  
== Kontakt z wydawcą ==
+
'''redakcja:'''<br />
wydawca: CelEdu<br />
+
Magdalena Urbańska – redaktorka naczelna <br />
 +
Klaudyna Schubert – zastępczyni redaktorki naczelnej, skład <br />
 +
Marta Stańczyk - redakcja i korekta <br />
 +
Magdalena Brodacka - dział literacki<br />
 +
Mikołaj Stępczak - administrator strony
  
 +
== Kontakt z wydawcą ==
 +
wydawca: <br />
 +
KREATOR Klaudyna Schubert<br />
 +
ul. Przewóz 40D/76<br />
 +
30-716 Kraków <br /><br />
 +
ISSN: 2300-3758<br />
 
rok założenia: 2013<br />
 
rok założenia: 2013<br />
 
periodyczność: [[:Kategoria:dwumiesięczniki|dwumiesięczniki]]<br />
 
periodyczność: [[:Kategoria:dwumiesięczniki|dwumiesięczniki]]<br />
 
medium: [[:Kategoria:sieciowe|sieciowe]]<br />
 
medium: [[:Kategoria:sieciowe|sieciowe]]<br />
  
 +
[[Plik:FUSS_magazyn_logo.jpeg|500px|thumb]]
 +
[[Plik:FUSS_magazyn_callforpapers.jpeg|thumb|right|500px|ilustracja: Katarzyna Urbaniak]]
  
 
== Opis ==
 
== Opis ==
'''FUSS''' pismo społeczno-kulturowe, jakiego jeszcze nie było. Znajdziesz tu niesztampowe podejście do: kultury, sportu, życia!
+
'''Ma­ga­zyn FUSS''' po­wstał z po­trze­by wy­peł­nie­nia lu­ki, ja­ka znaj­du­je się na pol­skim ryn­ku pra­sy dru­ko­wa­nej i in­ter­ne­to­wej. Po jed­nej stro­nie znaj­du­ją się spe­cja­li­stycz­ne pi­sma o sztyw­nej struk­tu­rze i na­uko­wej tre­ści, po dru­giej – ma­ga­zy­ny, w któ­rych zdję­cia mo­dy i krót­kie not­ki sta­no­wią po­zór za­war­to­ści zaj­mu­ją­cej się pro­ble­ma­ty­ką kul­tu­ry. Ch­ce­my być po­mię­dzy: o kul­tu­ro­wych zja­wi­skach pi­sać w cie­ka­wy i przy­stęp­ny spo­sób, dow­cip­nie mó­wić o rze­czach waż­nych, ana­li­zo­wać zja­wi­ska z po­zo­ru bła­he.
<br /><br />
+
  
'''FUSS''' ma wypełnić lukę, jaka powstała ostatnimi laty w polskiej prasie. Po jednej stronie znajdują się specjalistyczne pisma o sztywnej strukturze i naukowej treści, po drugiej - magazyny, w których zdjęcia mody i krótkie notki stanowią pozór zawartości zajmującej się problematyką kultury. Chcemy być pomiędzy: o kulturowych zjawiskach pisać w ciekawy i przystępny sposób, dowcipnie mówić o rzeczach ważnych, analizować zjawiska z pozoru błahe. Myślimy w sposób otwarty, piszemy o zdarzeniach nietypowych, działamy interdyscyplinarnie.<br />
+
'''Dlaczego warto nas czytać i do nas pisać?'''
<br /><br />
+
Chcemy, by '''FUSS''' stanowił przestrzeń dyskusji wokół tego, co dziś jest intrygujące, niebanalne, nawet jeśli niekoniecznie jest „na topie”. Naszą ambicją jest zgromadzenie ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, są otwarci na nowe doświadczenia, zarażają pasją. Dlatego '''FUSS''' jest otwarty na współpracę; jest tubą, przez którą można mówić o tym, co współcześnie porusza, bawi, dotyka w zakresie kultury, spraw społecznych, turystyki i sportu.
+
<br /><br />
+
'''FUSS''' przyciąga też wizualnie. To czasopismo, które sferę wizualną w całości oddaje fotografom, grafikom, malarzom i ilustratorom. Nie korzystamy z baz zdjęć. Do każdego oryginalnego tekstu powstaje oryginalna ilustracja autorstwa artystów.
+
<br /><br /><br />
+
Magazyn wykorzystuje najnowsze powszechnie dostępne technologie, aby docierać do jak najszerszej rzeszy odbiorców. Dlatego każdy numer '''FUSS''' dostępny jest w Internecie, z możliwością przeglądania i czytania go na popularnej (darmowej) platformie ISSUU. Ponadto dla odbiorców, którzy chcieliby magazyn mieć zawsze przy sobie, '''FUSS''' dostępny jest w formie mobilnej, którą można przeglądać na smartfonach i tabletach w systemie IOS, Android, Windows.
+
<br /><br /><br />
+
'''FUSS to zamieszanie, świeżość, pozytywna energia. To potencja, otwartość i pasja. Fuss to heca, jakiej nie było.'''
+
  
== Spisy treści ==
+
'''• myślimy w sposób twórczy i otwarty'''
 +
Ch­ce­my, by FUSS sta­no­wił prze­strzeń do dys­ku­sji wo­kół te­go, co dziś jest in­try­gu­ją­ce, nie­ba­nal­ne, na­wet je­śli nie­ko­niecz­nie jest „na to­pie”. Pu­bli­ku­je­my tek­sty nie­oczy­wi­ste, in­try­gu­ją­ce, po­nad­cza­so­we. Szu­ka­my współ­pra­cow­ni­ków wśród pa­sjo­na­tów, znaw­ców te­ma­tów nie­oczy­wi­stych, mło­dych, za­krę­co­nych twór­ców.<br />
  
=== 2013 ===
+
'''• przyciągamy wizualnie'''<br />
 +
FUSS sfe­rę wi­zu­al­ną w ca­ło­ści od­da­je fo­to­gra­fom, gra­fi­kom, ma­la­rzom i ilu­stra­to­rom. Nie ko­rzy­sta­my z baz zdjęć. Do każ­de­go ory­gi­nal­ne­go tek­stu po­wsta­je ory­gi­nal­na ilu­stra­cja au­tor­stwa mło­dych ar­ty­stów.<br />
 +
 
 +
'''• jesteśmy zawsze pod ręką'''<br />
 +
Każ­dy nu­mer FUSSa jest za dar­mo do­stęp­ny w In­ter­ne­cie. Ma­ga­zyn moż­na tak­że po­brać w for­ma­cie PDF, EPUB I MOBI i czy­tać go w każ­dej chwi­li na czyt­ni­ku, ta­ble­cie czy smart­fo­nie. Tak­że na Fa­ce­bo­oku  je­ste­śmy na bie­żą­co z tym, co nie­oczy­wi­ste w kul­tu­rze i na­szej rze­czy­wi­sto­ści. Bądź­cie z na­mi!<br />
 +
 
 +
'''FUSS to zamieszanie, świeżość, pozytywna energia. To potencja, otwartość i pasja. FUSS to heca, jakiej nie było.'''<br />
 +
 
 +
Do przeczytania!<br />
 +
 
 +
 
 +
''' DLA AUTORÓW.''' <br />
 +
'''FUSS''' współtworzony jest przez pasjonatów – osoby otwarte, chętne do dzielenia się swoimi przemyśleniami, zajawkami, podróżami, kulturowymi i społecznymi fascynacjami. Zachęcamy do wysyłania swoich propozycji tekstów.
 +
 
 +
Zachęcamy także do współpracy grafików, ilustratorów, fotografów i wszystkich, którym nie obca jest wolność twórcza i chęć artystycznego wyrazu. Prosimy o przesyłanie portfolio. Skontaktujemy się z wybranymi twórcami.
 +
 
 +
'''Pisz na redakcja [@] fuss.com.pl'''
 +
 
 +
== Spisy treści ==
  
[[ FUSS 1(1) marzec 2013 ]]<br />
 
 
[[Kategoria:Kultura]] [[Kategoria:Film]] [[Kategoria:Literatura]] [[Kategoria:Polityka i społeczeństwo]] [[Kategoria:Sztuka]] [[Kategoria:Fotografia]] [[Kategoria:Komiks]] [[Kategoria:Teatr]]<br />
 
[[Kategoria:Kultura]] [[Kategoria:Film]] [[Kategoria:Literatura]] [[Kategoria:Polityka i społeczeństwo]] [[Kategoria:Sztuka]] [[Kategoria:Fotografia]] [[Kategoria:Komiks]] [[Kategoria:Teatr]]<br />
 
[[Kategoria:sieciowe]]<br />
 
[[Kategoria:sieciowe]]<br />
 
[[Kategoria:dwumiesięczniki]]<br />
 
[[Kategoria:dwumiesięczniki]]<br />
[[Kategoria:Czasopisma 2013]]
+
[[Kategoria:Czasopisma 2013]] [[Kategoria:Czasopisma 2014]] [[Kategoria:Czasopisma 2015]] [[Kategoria:Czasopisma 2016]] [[Kategoria:Czasopisma 2017]]
 +
 
 +
=== 2013 ===
 +
 
 +
[[ FUSS 1(1) marzec 2013 ]]<br />
 +
[[ FUSS 2(2) maj 2013 ]]<br />
 +
[[ FUSS 3(3) lipiec 2013 ]]<br />
 +
[[ FUSS 4(4) październik 2013]]<br />
 +
[[ FUSS 5(5) grudzień 2013]]<br />
 +
 
 +
=== 2014 ===
 +
 
 +
[[ FUSS 6(6) marzec 2014 ]]<br />
 +
[[ FUSS 7(7) czerwiec 2014 ]]<br />
 +
[[ FUSS 8(8) czerwiec 2014 ]]<br />
 +
 
 +
=== 2016 ===
 +
 
 +
[[ FUSS 18 (3) czerwiec 2016 ]]<br />
 +
[[ FUSS 19 (4) sierpień 2016 ]]<br />
 +
[[ FUSS 20 (5) listopad 2016 ]]<br />
 +
 
 +
=== 2017 ===
 +
 
 +
[[ FUSS 21(1) styczeń 2017 ]]<br />
 +
[[ FUSS 22(2) marzec 2017 ]]<br />
 +
[[ FUSS 23(3) czerwiec 2017 ]]<br />
 +
[[ FUSS 24(4) wrzesień 2017 ]]<br />

Aktualna wersja na dzień 17:09, 31 mar 2018


Kategorie: Kultura Film Literatura Polityka i społeczeństwo Sztuka Fotografia Komiks Teatr

sieciowe
dwumiesięczniki

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2013 2014 2015 2016 2017


Spis treści

[edytuj] Kontakt z redakcją

kontakt:
www: www.fuss.com.pl
www: www.facebook.com/fuss.magazyn
e-mail: redakcja@fuss.com.pl

redakcja:
Magdalena Urbańska – redaktorka naczelna
Klaudyna Schubert – zastępczyni redaktorki naczelnej, skład
Marta Stańczyk - redakcja i korekta
Magdalena Brodacka - dział literacki
Mikołaj Stępczak - administrator strony

[edytuj] Kontakt z wydawcą

wydawca:
KREATOR Klaudyna Schubert
ul. Przewóz 40D/76
30-716 Kraków

ISSN: 2300-3758
rok założenia: 2013
periodyczność: dwumiesięczniki
medium: sieciowe

FUSS magazyn logo.jpeg
ilustracja: Katarzyna Urbaniak

[edytuj] Opis

Ma­ga­zyn FUSS po­wstał z po­trze­by wy­peł­nie­nia lu­ki, ja­ka znaj­du­je się na pol­skim ryn­ku pra­sy dru­ko­wa­nej i in­ter­ne­to­wej. Po jed­nej stro­nie znaj­du­ją się spe­cja­li­stycz­ne pi­sma o sztyw­nej struk­tu­rze i na­uko­wej tre­ści, po dru­giej – ma­ga­zy­ny, w któ­rych zdję­cia mo­dy i krót­kie not­ki sta­no­wią po­zór za­war­to­ści zaj­mu­ją­cej się pro­ble­ma­ty­ką kul­tu­ry. Ch­ce­my być po­mię­dzy: o kul­tu­ro­wych zja­wi­skach pi­sać w cie­ka­wy i przy­stęp­ny spo­sób, dow­cip­nie mó­wić o rze­czach waż­nych, ana­li­zo­wać zja­wi­ska z po­zo­ru bła­he.

Dlaczego warto nas czytać i do nas pisać?

• myślimy w sposób twórczy i otwarty Ch­ce­my, by FUSS sta­no­wił prze­strzeń do dys­ku­sji wo­kół te­go, co dziś jest in­try­gu­ją­ce, nie­ba­nal­ne, na­wet je­śli nie­ko­niecz­nie jest „na to­pie”. Pu­bli­ku­je­my tek­sty nie­oczy­wi­ste, in­try­gu­ją­ce, po­nad­cza­so­we. Szu­ka­my współ­pra­cow­ni­ków wśród pa­sjo­na­tów, znaw­ców te­ma­tów nie­oczy­wi­stych, mło­dych, za­krę­co­nych twór­ców.

• przyciągamy wizualnie
FUSS sfe­rę wi­zu­al­ną w ca­ło­ści od­da­je fo­to­gra­fom, gra­fi­kom, ma­la­rzom i ilu­stra­to­rom. Nie ko­rzy­sta­my z baz zdjęć. Do każ­de­go ory­gi­nal­ne­go tek­stu po­wsta­je ory­gi­nal­na ilu­stra­cja au­tor­stwa mło­dych ar­ty­stów.

• jesteśmy zawsze pod ręką
Każ­dy nu­mer FUSSa jest za dar­mo do­stęp­ny w In­ter­ne­cie. Ma­ga­zyn moż­na tak­że po­brać w for­ma­cie PDF, EPUB I MOBI i czy­tać go w każ­dej chwi­li na czyt­ni­ku, ta­ble­cie czy smart­fo­nie. Tak­że na Fa­ce­bo­oku je­ste­śmy na bie­żą­co z tym, co nie­oczy­wi­ste w kul­tu­rze i na­szej rze­czy­wi­sto­ści. Bądź­cie z na­mi!

FUSS to zamieszanie, świeżość, pozytywna energia. To potencja, otwartość i pasja. FUSS to heca, jakiej nie było.

Do przeczytania!


DLA AUTORÓW.
FUSS współtworzony jest przez pasjonatów – osoby otwarte, chętne do dzielenia się swoimi przemyśleniami, zajawkami, podróżami, kulturowymi i społecznymi fascynacjami. Zachęcamy do wysyłania swoich propozycji tekstów.

Zachęcamy także do współpracy grafików, ilustratorów, fotografów i wszystkich, którym nie obca jest wolność twórcza i chęć artystycznego wyrazu. Prosimy o przesyłanie portfolio. Skontaktujemy się z wybranymi twórcami.

Pisz na redakcja [@] fuss.com.pl

[edytuj] Spisy treści
[edytuj] 2013

FUSS 1(1) marzec 2013
FUSS 2(2) maj 2013
FUSS 3(3) lipiec 2013
FUSS 4(4) październik 2013
FUSS 5(5) grudzień 2013

[edytuj] 2014

FUSS 6(6) marzec 2014
FUSS 7(7) czerwiec 2014
FUSS 8(8) czerwiec 2014

[edytuj] 2016

FUSS 18 (3) czerwiec 2016
FUSS 19 (4) sierpień 2016
FUSS 20 (5) listopad 2016

[edytuj] 2017

FUSS 21(1) styczeń 2017
FUSS 22(2) marzec 2017
FUSS 23(3) czerwiec 2017
FUSS 24(4) wrzesień 2017