Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Kultura i Społeczeństwo 3/2010

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Kultura i Społeczeństwo lub Spisy treści 2010

okładka numeru
3/2010


ARTYKUŁY i ROZPRAWY

Józef Wrzesiński
Wiedza prowadząca do działania
Knowledge that Leads to Action

Elżbieta Tarkowska
Ojciec Józef Wrzesiński i nowa socjologia ubóstwa
Father Józef Wrzesiński and the New Sociology of Powerty

Stanisława Golinowska
Podatność młodzieży na ubóstwo i wykluczenie społeczne
The Susceptibility of the Young to Powerty and Social Exclusion

Sylwia Urbańska
"Cała Polska liczy na eurosieroty". Panika moralna i płeć w wykluczeniu oraz stygmatyzacji rodzin migrantów
"Poland Counts Euro-orphans". Moral Panic and Gender in the Exclusion and Stigmatisation of Migrant Families

Marta Danecka
Terapia pracą, czyli wybrane zagadnienia nowej ekonomii społecznej
Work Therapy. Selected Aspects of the New Social Economy

Julia Knap, Robert Piłat
Stosunek do przyszłości na przykładzie "Pamiętników bezrobotnych" (lata 1999-2001)
Attitudes to the Future Displayed in "The Memoirs of the Unemployed" (1999-2001)

Joanna Zalewska
Starość a przemiany więzi społecznych
Old Age and Changes in Social Relationships

Barbara Pasamonik
Kultura i ekonomia w procesie integracji muzułmanów europejskich
Culture and Economy in the Process of the Integration of European Muslims

Tatsiana Kanash
Dyskurs akademicki i prasowy na temat ubóstwa na Białorusi: kilka refleksji
Some Reflections on Powerty in Belarus as Seen in the Academic and Newspaper Discourses

Ewa Bacia
Postrzeganie demokracji a kapitał społeczny. Studium porównawcze z terenów Podlasia i Brandenburgii
The Perception of Democracy and Social Capital. Comparative Study of Podlasie and Brandenburg

FAKTY i PROBLEMY

Karolina Bielenin - Lenczowska
Transnarodowość, transterytorialność, ponadpaństwowość? Dylematy terminologiczne badaczki migracji zarobkowej na Bałkanach

OMÓWIENIA, POLEMIKI, RECENZJE
(Books Review and Discussions)

Elżbieta Tarkowska
Kulturowa interpretacja ubóstwa
(rec.: Tomasz Rakowski, Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego, Gdańsk 2009)

Emila Garncarek
Niewykorzystany kapitał kobiet
(rec.: Julita Czernecka, Krystyna Dzwonkowska-Godula, Patrycja Woszczyk, Mama w pracy - społeczne uwarunkowania powrotu kobiet na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka, Łódź 2009)

Joanna Zalewska
Spojrzenie na starość
(rec.: Honorata Jakubowska, Alicja Raciniewska, Łukasz Rogowski [red.], Patrząc na starość. Kultura wizualna starości, Poznań 2009)

Noty bibliograficzne
(opracowali Wiktor Marzec, Joanna Michałowska, Arkadiusz Rogoziński, Agata Zysiak)