Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Fuss: Różnice pomiędzy wersjami

Z Katalog.Czasopism.pl

(2013)
 
(Nie pokazano 34 wersji utworzonych przez 5 użytkowników)
Linia 4: Linia 4:
 
::[[:Kategoria:dwumiesięczniki|dwumiesięczniki]]
 
::[[:Kategoria:dwumiesięczniki|dwumiesięczniki]]
  
Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: [[:Kategoria:Spisy treści 2013|2013]]<br />
+
Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: [[:Kategoria:Spisy treści 2013|2013]] [[:Kategoria:Spisy treści 2014|2014]] [[:Kategoria:Spisy treści 2015|2015]] [[:Kategoria:Spisy treści 2016|2016]] [[:Kategoria:Spisy treści 2017|2017]]<br />
 
----
 
----
 
== Kontakt z redakcją ==
 
== Kontakt z redakcją ==
 
kontakt:<br />
 
kontakt:<br />
www: http://fuss.com.pl<br />
+
www: [http://fuss.com.pl/ www.fuss.com.pl]<br />
 +
www: [https://www.facebook.com/fuss.magazyn/ www.facebook.com/fuss.magazyn]<br />
 
e-mail: redakcja@fuss.com.pl<br />
 
e-mail: redakcja@fuss.com.pl<br />
redakcja:<br />
 
red. nacz.: Magdalena Urbańska<br />
 
  
== Kontakt z wydawcą ==
+
'''redakcja:'''<br />
wydawca: CelEdu<br />
+
Magdalena Urbańska – redaktorka naczelna <br />
 +
Klaudyna Schubert – zastępczyni redaktorki naczelnej, skład <br />
 +
Marta Stańczyk - redakcja i korekta <br />
 +
Magdalena Brodacka - dział literacki<br />
 +
Mikołaj Stępczak - administrator strony
  
 +
== Kontakt z wydawcą ==
 +
wydawca: <br />
 +
KREATOR Klaudyna Schubert<br />
 +
ul. Przewóz 40D/76<br />
 +
30-716 Kraków <br /><br />
 +
ISSN: 2300-3758<br />
 
rok założenia: 2013<br />
 
rok założenia: 2013<br />
 
periodyczność: [[:Kategoria:dwumiesięczniki|dwumiesięczniki]]<br />
 
periodyczność: [[:Kategoria:dwumiesięczniki|dwumiesięczniki]]<br />
 
medium: [[:Kategoria:sieciowe|sieciowe]]<br />
 
medium: [[:Kategoria:sieciowe|sieciowe]]<br />
  
 +
[[Plik:FUSS_magazyn_logo.jpeg|500px|thumb]]
 +
[[Plik:FUSS_magazyn_callforpapers.jpeg|thumb|right|500px|ilustracja: Katarzyna Urbaniak]]
  
 
== Opis ==
 
== Opis ==
'''FUSS''' pismo społeczno-kulturowe, jakiego jeszcze nie było. Znajdziesz tu niesztampowe podejście do: kultury, sportu, życia!
+
'''Ma­ga­zyn FUSS''' po­wstał z po­trze­by wy­peł­nie­nia lu­ki, ja­ka znaj­du­je się na pol­skim ryn­ku pra­sy dru­ko­wa­nej i in­ter­ne­to­wej. Po jed­nej stro­nie znaj­du­ją się spe­cja­li­stycz­ne pi­sma o sztyw­nej struk­tu­rze i na­uko­wej tre­ści, po dru­giej – ma­ga­zy­ny, w któ­rych zdję­cia mo­dy i krót­kie not­ki sta­no­wią po­zór za­war­to­ści zaj­mu­ją­cej się pro­ble­ma­ty­ką kul­tu­ry. Ch­ce­my być po­mię­dzy: o kul­tu­ro­wych zja­wi­skach pi­sać w cie­ka­wy i przy­stęp­ny spo­sób, dow­cip­nie mó­wić o rze­czach waż­nych, ana­li­zo­wać zja­wi­ska z po­zo­ru bła­he.
  
'''FUSS''' ma wypełnić lukę, jaka powstała ostatnimi laty w polskiej prasie. Po jednej stronie znajdują się specjalistyczne pisma o sztywnej strukturze i naukowej treści, po drugiej - magazyny, w których zdjęcia mody i krótkie notki stanowią pozór zawartości zajmującej się problematyką kultury. Chcemy być pomiędzy: o kulturowych zjawiskach pisać w ciekawy i przystępny sposób, dowcipnie mówić o rzeczach ważnych, analizować zjawiska z pozoru błahe. Myślimy w sposób otwarty, piszemy o zdarzeniach nietypowych, działamy interdyscyplinarnie.<br />
+
'''Dlaczego warto nas czytać i do nas pisać?'''
  
== Spisy treści ==
+
'''• myślimy w sposób twórczy i otwarty'''
 +
Ch­ce­my, by FUSS sta­no­wił prze­strzeń do dys­ku­sji wo­kół te­go, co dziś jest in­try­gu­ją­ce, nie­ba­nal­ne, na­wet je­śli nie­ko­niecz­nie jest „na to­pie”. Pu­bli­ku­je­my tek­sty nie­oczy­wi­ste, in­try­gu­ją­ce, po­nad­cza­so­we. Szu­ka­my współ­pra­cow­ni­ków wśród pa­sjo­na­tów, znaw­ców te­ma­tów nie­oczy­wi­stych, mło­dych, za­krę­co­nych twór­ców.<br />
  
=== 2013 ===
+
'''• przyciągamy wizualnie'''<br />
 +
FUSS sfe­rę wi­zu­al­ną w ca­ło­ści od­da­je fo­to­gra­fom, gra­fi­kom, ma­la­rzom i ilu­stra­to­rom. Nie ko­rzy­sta­my z baz zdjęć. Do każ­de­go ory­gi­nal­ne­go tek­stu po­wsta­je ory­gi­nal­na ilu­stra­cja au­tor­stwa mło­dych ar­ty­stów.<br />
 +
 
 +
'''• jesteśmy zawsze pod ręką'''<br />
 +
Każ­dy nu­mer FUSSa jest za dar­mo do­stęp­ny w In­ter­ne­cie. Ma­ga­zyn moż­na tak­że po­brać w for­ma­cie PDF, EPUB I MOBI i czy­tać go w każ­dej chwi­li na czyt­ni­ku, ta­ble­cie czy smart­fo­nie. Tak­że na Fa­ce­bo­oku  je­ste­śmy na bie­żą­co z tym, co nie­oczy­wi­ste w kul­tu­rze i na­szej rze­czy­wi­sto­ści. Bądź­cie z na­mi!<br />
 +
 
 +
'''FUSS to zamieszanie, świeżość, pozytywna energia. To potencja, otwartość i pasja. FUSS to heca, jakiej nie było.'''<br />
 +
 
 +
Do przeczytania!<br />
 +
 
 +
 
 +
''' DLA AUTORÓW.''' <br />
 +
'''FUSS''' współtworzony jest przez pasjonatów – osoby otwarte, chętne do dzielenia się swoimi przemyśleniami, zajawkami, podróżami, kulturowymi i społecznymi fascynacjami. Zachęcamy do wysyłania swoich propozycji tekstów.
 +
 
 +
Zachęcamy także do współpracy grafików, ilustratorów, fotografów i wszystkich, którym nie obca jest wolność twórcza i chęć artystycznego wyrazu. Prosimy o przesyłanie portfolio. Skontaktujemy się z wybranymi twórcami.
 +
 
 +
'''Pisz na redakcja [@] fuss.com.pl'''
 +
 
 +
== Spisy treści ==
  
[[ FUSS 1(1) marzec 2013 ]]<br />
 
 
[[Kategoria:Kultura]] [[Kategoria:Film]] [[Kategoria:Literatura]] [[Kategoria:Polityka i społeczeństwo]] [[Kategoria:Sztuka]] [[Kategoria:Fotografia]] [[Kategoria:Komiks]] [[Kategoria:Teatr]]<br />
 
[[Kategoria:Kultura]] [[Kategoria:Film]] [[Kategoria:Literatura]] [[Kategoria:Polityka i społeczeństwo]] [[Kategoria:Sztuka]] [[Kategoria:Fotografia]] [[Kategoria:Komiks]] [[Kategoria:Teatr]]<br />
 
[[Kategoria:sieciowe]]<br />
 
[[Kategoria:sieciowe]]<br />
 
[[Kategoria:dwumiesięczniki]]<br />
 
[[Kategoria:dwumiesięczniki]]<br />
[[Kategoria:Czasopisma 2013]]
+
[[Kategoria:Czasopisma 2013]] [[Kategoria:Czasopisma 2014]] [[Kategoria:Czasopisma 2015]] [[Kategoria:Czasopisma 2016]] [[Kategoria:Czasopisma 2017]]
 +
 
 +
=== 2013 ===
 +
 
 +
[[ FUSS 1(1) marzec 2013 ]]<br />
 +
[[ FUSS 2(2) maj 2013 ]]<br />
 +
[[ FUSS 3(3) lipiec 2013 ]]<br />
 +
[[ FUSS 4(4) październik 2013]]<br />
 +
[[ FUSS 5(5) grudzień 2013]]<br />
 +
 
 +
=== 2014 ===
 +
 
 +
[[ FUSS 6(6) marzec 2014 ]]<br />
 +
[[ FUSS 7(7) czerwiec 2014 ]]<br />
 +
[[ FUSS 8(8) czerwiec 2014 ]]<br />
 +
 
 +
=== 2016 ===
 +
 
 +
[[ FUSS 18 (3) czerwiec 2016 ]]<br />
 +
[[ FUSS 19 (4) sierpień 2016 ]]<br />
 +
[[ FUSS 20 (5) listopad 2016 ]]<br />
 +
 
 +
=== 2017 ===
 +
 
 +
[[ FUSS 21(1) styczeń 2017 ]]<br />
 +
[[ FUSS 22(2) marzec 2017 ]]<br />
 +
[[ FUSS 23(3) czerwiec 2017 ]]<br />
 +
[[ FUSS 24(4) wrzesień 2017 ]]<br />

Aktualna wersja na dzień 16:09, 31 mar 2018


Kategorie: Kultura Film Literatura Polityka i społeczeństwo Sztuka Fotografia Komiks Teatr

sieciowe
dwumiesięczniki

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2013 2014 2015 2016 2017


Spis treści

[edytuj] Kontakt z redakcją

kontakt:
www: www.fuss.com.pl
www: www.facebook.com/fuss.magazyn
e-mail: redakcja@fuss.com.pl

redakcja:
Magdalena Urbańska – redaktorka naczelna
Klaudyna Schubert – zastępczyni redaktorki naczelnej, skład
Marta Stańczyk - redakcja i korekta
Magdalena Brodacka - dział literacki
Mikołaj Stępczak - administrator strony

[edytuj] Kontakt z wydawcą

wydawca:
KREATOR Klaudyna Schubert
ul. Przewóz 40D/76
30-716 Kraków

ISSN: 2300-3758
rok założenia: 2013
periodyczność: dwumiesięczniki
medium: sieciowe

FUSS magazyn logo.jpeg
ilustracja: Katarzyna Urbaniak

[edytuj] Opis

Ma­ga­zyn FUSS po­wstał z po­trze­by wy­peł­nie­nia lu­ki, ja­ka znaj­du­je się na pol­skim ryn­ku pra­sy dru­ko­wa­nej i in­ter­ne­to­wej. Po jed­nej stro­nie znaj­du­ją się spe­cja­li­stycz­ne pi­sma o sztyw­nej struk­tu­rze i na­uko­wej tre­ści, po dru­giej – ma­ga­zy­ny, w któ­rych zdję­cia mo­dy i krót­kie not­ki sta­no­wią po­zór za­war­to­ści zaj­mu­ją­cej się pro­ble­ma­ty­ką kul­tu­ry. Ch­ce­my być po­mię­dzy: o kul­tu­ro­wych zja­wi­skach pi­sać w cie­ka­wy i przy­stęp­ny spo­sób, dow­cip­nie mó­wić o rze­czach waż­nych, ana­li­zo­wać zja­wi­ska z po­zo­ru bła­he.

Dlaczego warto nas czytać i do nas pisać?

• myślimy w sposób twórczy i otwarty Ch­ce­my, by FUSS sta­no­wił prze­strzeń do dys­ku­sji wo­kół te­go, co dziś jest in­try­gu­ją­ce, nie­ba­nal­ne, na­wet je­śli nie­ko­niecz­nie jest „na to­pie”. Pu­bli­ku­je­my tek­sty nie­oczy­wi­ste, in­try­gu­ją­ce, po­nad­cza­so­we. Szu­ka­my współ­pra­cow­ni­ków wśród pa­sjo­na­tów, znaw­ców te­ma­tów nie­oczy­wi­stych, mło­dych, za­krę­co­nych twór­ców.

• przyciągamy wizualnie
FUSS sfe­rę wi­zu­al­ną w ca­ło­ści od­da­je fo­to­gra­fom, gra­fi­kom, ma­la­rzom i ilu­stra­to­rom. Nie ko­rzy­sta­my z baz zdjęć. Do każ­de­go ory­gi­nal­ne­go tek­stu po­wsta­je ory­gi­nal­na ilu­stra­cja au­tor­stwa mło­dych ar­ty­stów.

• jesteśmy zawsze pod ręką
Każ­dy nu­mer FUSSa jest za dar­mo do­stęp­ny w In­ter­ne­cie. Ma­ga­zyn moż­na tak­że po­brać w for­ma­cie PDF, EPUB I MOBI i czy­tać go w każ­dej chwi­li na czyt­ni­ku, ta­ble­cie czy smart­fo­nie. Tak­że na Fa­ce­bo­oku je­ste­śmy na bie­żą­co z tym, co nie­oczy­wi­ste w kul­tu­rze i na­szej rze­czy­wi­sto­ści. Bądź­cie z na­mi!

FUSS to zamieszanie, świeżość, pozytywna energia. To potencja, otwartość i pasja. FUSS to heca, jakiej nie było.

Do przeczytania!


DLA AUTORÓW.
FUSS współtworzony jest przez pasjonatów – osoby otwarte, chętne do dzielenia się swoimi przemyśleniami, zajawkami, podróżami, kulturowymi i społecznymi fascynacjami. Zachęcamy do wysyłania swoich propozycji tekstów.

Zachęcamy także do współpracy grafików, ilustratorów, fotografów i wszystkich, którym nie obca jest wolność twórcza i chęć artystycznego wyrazu. Prosimy o przesyłanie portfolio. Skontaktujemy się z wybranymi twórcami.

Pisz na redakcja [@] fuss.com.pl

[edytuj] Spisy treści
[edytuj] 2013

FUSS 1(1) marzec 2013
FUSS 2(2) maj 2013
FUSS 3(3) lipiec 2013
FUSS 4(4) październik 2013
FUSS 5(5) grudzień 2013

[edytuj] 2014

FUSS 6(6) marzec 2014
FUSS 7(7) czerwiec 2014
FUSS 8(8) czerwiec 2014

[edytuj] 2016

FUSS 18 (3) czerwiec 2016
FUSS 19 (4) sierpień 2016
FUSS 20 (5) listopad 2016

[edytuj] 2017

FUSS 21(1) styczeń 2017
FUSS 22(2) marzec 2017
FUSS 23(3) czerwiec 2017
FUSS 24(4) wrzesień 2017