Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Białoruskie Zeszyty Historyczne 13 (2000)

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Białoruskie Zeszyty Historyczne lub Spisy treści 2000


okładka numeru 13 (2000)


artykuły

Уладзімер Сакалоўскі, Уладзімер Ляхоўскі — Нямеччына й беларускі нацыянальны рух напярэдадні й у першыя гады Другое Сусьетнае Вайны

Рыгор Лазько — Паход Чырвонай Арміі на Захад у верасні 1939 года: погляд з Усходу

Jerzy Prochwicz — Walki oddziałów KOP na obszarach północno–wschodniej Polski

Ігар Кузняцоў — Палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі ў 1939–1941 гадах

Сяргей Сноп — Асаблівасці дзейнасці судовых органаў СССР на тэрыторыі далучаных абласцей Заходнай Беларусі ў перыяд 1939–1941 гадоў

Эмануіл Іофе — Яўрэйскія бежанцы на тэрыторыі Беларусі (1939–1940 гг.)

Евгений Розенблат — Евреи в системе межнациональных отношений в западных областях Беларуси. 1939–1941 гr.

Wojciech Śleszyński — Białostockie środowisko pisarzy sowieckich (1939–1941)

Аляксандр Вабішчэвіч — Праблемы нацыянальна–культурнага жыцця заходніх абласцей БССР у 1939–1941 гг.

Сяргей Токць — Арганізацыя савецкай уладай агітацыйна–прапагандысцкай работы ў Беластоцкай вобласціў 1939–1941 гг.

Васіль Кушнер — Асвятленне гісторыі Заходняй Беларусі 1921–1941 гадоў у сучаснай беларускай гістарыяграфіі

В. А. Астрога — Палітычныя і нацыянальна–культурныя праблемы Заходняй Беларусі 1939–1941 гг. у гістарыяграфіі БССР (1939–1941 гг.)

Янка Трацяк — Рэлігійная і нацыянальная палітыка КП(б)Б у Заходняй Беларусі ў 1939–1941 гг.

komunikaty

Krystyna Gomółka — Ruch białoruski w przededniu II wojny światowej

Уладзімір Калаткоў — Грамадска–палітычнае жыццё ў Заходняй Беларусі ў 1939–1941 гадах паводле сучаснай беларускай гістарыяграфіі

materiały biograficzne

Генадзь Семянчук — In memoriam. Мікола Ермаловіч (1921–2000)

Wiesław Choruży — Aleksy Hrycuk (1910–1976)

materiały źródłowe

Prawosławne monastery Podlasia w latach 1786–1789 (Hienadź Siemianczuk)

recenzje, polemiki, konferencje

o. G. Sosna, D. Fionik, Parafia Ryboły, Bielsk Podlaski — Ryboły — Białystok 1999 (J. Łabyncew, Ł. Szczawinskaja)

Jan Sawicki, Michał Romer a problemy narodowościowe na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, Toruń 1998 (Małgorzata Moroz)

A. B. Квятковская, Ятвязсскйе могильники Беларуси (конец XI —XVII вв.), Vilnius: Diemedzio leidykla, 1998 (Г. Семянчук)

Antoni Mironowicz, Sylwester Kossow, biskup białoruski, metropolita kijowski, Białystok 1999 (Piotr Chomik)