Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Białoruskie Zeszyty Historyczne 14 (2000)

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Białoruskie Zeszyty Historyczne lub Spisy treści 2000


okładka numeru 14 (2000)


artykuły

Jarosław Nikodem — Stosunki Swidrygiełły z Zakonem Krzyżackim w latach 1430-1432

Андрэй Янушкевіч — Ваенныя дзеянні паміж Вялікім княствам Літоўскім i Маскоўскай дзяржавай у 60-я гады XVI стагоддзя

Andrzej Jakubowski — Stosunki wyznaniowe w cechach mohylewskich od pierwszej połowy XVI do II poł. XVIII wieku

Joanna Korch — Parafia w Starym Kominie w XVI-XVIII wieku

Д. Карев, С. Дубовец — Политика российского царизма и формирование образа исторического прошлого Белоруссии в российской историографии дореформенного периода

А. Смалянчук — Беларускі нацыянальны рух i краевая ідэя

Ryszard Radzik — Wizja Polski i Rosji w „Krótkiej historii Białorusi" Wacława Łastowskiego

Małgorzata Moroz — Białoruski Instytut Gospodarki i Kultury w północno-wschodnich województwach Drugiej Rzeczypospolitej (1926-1937)

Zenowiusz Ponarski — Sprawy białoruskie według relacji posła Szymanowskiego

С. Яцкевіч — Палітыка савецкіх улад адносна нацыянальнага школьніцтва ў Заходняй Беларусі ў 1939-1941 гг.

Наталля Рыбак — Метады i сродкі ліквідацыі акаўскіх i постакаўскіх фарміраванняў у заходніх абласцях Беларусі ў 1944-1954 гг.

komunikaty

Eugeniusz Mironowicz — MSW wobec konfliktu łemkowsko- ukraińskiego (1956-1966)

Д. Фіёнік — Лясы Арлянскай воласці ў XVI — пач. XIX ст.ст.

materiały biograficzne

Helena Głogowska — Autobiografia Piotra Sierhijewicza

Аляксандр Вабішчэвіч — Аляксандр Цвікевіч (1883-1937)

materiały źródłowe

Raport atamana Tymoteusza Chwiedoszczeni dotyczący działalności partyzanckiej na terenie Białorusi sowieckiej w okresie 10-29 czerwca 1921 r. (Joanna Januszewska-Jurkiewicz)

recenzje

Яўген Мірановіч, Навейшая гісторыя Беларусі, Беласток 1999 (Аляксандр Краўцэвіч)

Аляксандр Смалянчук, Палякі Беларусі i Літвы ў рэвалюцыі 1905-1907гг., Горадня 2000, выд. Беларускае Гістарычнае Таварыства (Eugeniusz Mironowicz)

Dariusz Szpoper, Sukcesorzy Wielkiego Księstwa. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich na ziemiach litewsko-bialoruskich w latach 1904-1939, Arche, Gdańsk 1999 (Алесь Смалянчук)

Метрика Вялікага кпяства Літоўскага. Кніга 28 (1522-1552 гг.). Кпіга запісаў 28. Падрыхтоўка тэкстаў да друку i навуковы апарат: В. Мянжынскі, У. Свяжынскі, Менск 2000 (Генадзь Семянчук)