Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Białoruskie Zeszyty Historyczne 21 (2004)

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Białoruskie Zeszyty Historyczne lub Spisy treści 2004


okładka numeru 21 (2004)


artykuły

Oleg Łatyszonek – Pierwsze wzmianki o „Białej Rusi” i „Białych Rusinach”

Stefan Dmitruk – Geneza rodu Chodkiewiczów

Tomasz Kempa – Wileńskie bractwo Św. Ducha jako centrum obrony prawosławia w Wielkim Księstwie Litewskim w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII w.

Irena Matus – Powiatowy Oddział Diecezjalnej Rady Szkolnej w Bielsku w latach 1890–1915 – działalność i skład personalny

Antoni Mironowicz – Rewindykacja prawosławnych obiektów sakralnych w II Rzeczypospolitej

Eugeniusz Mironowicz – Zmiany struktury etnicznej na Białorusi w okresie okupacji niemieckiej (1941–1944)

Siarhiej Tokć – Zmiany struktury narodowościowej na pograniczu białorusko–polskim w BSRR (1945–1959)

Krystyna Mazuruk – Stanowiska archeologiczne Bielska Podlaskiego na tle historiografii

komunikaty

Валерий Шэйфер – Вялікі пералом. Масква – Вільня ў барацьбе за гегемонію ва Усходняй Еўропе ў XV–XVIстст.

Андрэй Вашкевіч – Беларускае насельніцтва Аўгустоўскага павета Сувальскай губерні (др. п–ва XIX – пач. XX стст.)

Алесь Смалянчук – Род Скірмунтаў у беларускай гісторыі

Уладзімір Калаткоў – Маракі–беларусы Балтыйскага флоту у беларускім нацыянальна–вызваленчым руху 1917–1918 гг.

Святлана Чувак – Якуб Колас i Заходняя Беларусь

Вольга Мась – Роля сядзібаў у развіцці культуры Заходняй Беларусі ў 1921–1939 гг. (па матэрыялах Навагрудскага ваяводства)

Анатоль Трафімчык – Аб&39;яднанне Беларусі 17 верасня 1939 г.

Сяргей Токць – Лес беларускага настаўніка

materiały źródłowe

Roman Jurkowski – Aleksander Meysztowicz – fragment „Wspomnień”

recenzje, konferencje

Antoni Mironowicz, Józef Bobrykowicz, biskup białoruski, Białystok 2003 (Urszula Pawluczuk)

Алег Трусаў, Монументальное дойлідства Беларусі XI–X VIII стст. Гісторыя будаўнгчай тэхнікі, Мінск 2001 (Аляксандар Краўцэвіч)

Белорусский сборник. Статьи и материалы по истории и культуре Белоруссии, Санкт–Петербург 2002 (Ryszard Radzik)

Edmundas Gimżauskas, Baltarusiu veiksnys formuojantis Lietuvos Valstybei 1915–1923 т., Vilnius 2003 (Dorota Michaluk)

Райнер Лінднер, Гісторыкі і ўлада. Нацыятворчы працэс i гістарычная палітыка ў Беларусі ХІХ–ХХ ст., Мінск 2003 (Eugeniusz Mironowicz)

Tadeusz Gawin, Zwycięstwa i porażki. Odrodzenie polskości na Białorusi w latach 1987–2000, Białystok 2003 (Eugeniusz Mironowicz)