Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Białoruskie Zeszyty Historyczne 23 (2005)

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Białoruskie Zeszyty Historyczne lub Spisy treści 2005


okładka numeru 23 (2005)


artykuły

Antoni Mironowicz – Wpływ wyznań na kształtowanie się świadomości narodowej mieszkańców Białorusi w XIX wieku

Mariusz Korzeniowski – Białoruś i Białorusini na łamach prasy polskiej w Rosji w latach I wojny światowej

Eugeniusz Mironowicz – Białorusini w polityce piłsudczyków
w latach dwudziestych

Bartłomiej Bernacki – Prasowa kampania propagandowa na rzecz kolektywizacji rolnictwa w zachodnich obwodach BSRR w latach 1939-1941

Tomasz Szczepański – Mniejszości narodowe w myśli politycznej opozycji antykomunistycznej nurtu niepodległościowego (piłsudczykowskiego) w latach osiemdziesiątych

Marek Kiryluk – Uwarunkowania rozwoju ruchu białoruskiego
w Polsce w latach 1981-2003

komunikaty

Krzysztof Gajdka – Nowe przyczynki do biografii Stanisława Kurosza, siedemnastowiecznego starosty Orli

Marek Białokur – Białorusini w myśli politycznej Joachima Bartoszewicza
Аляксей Пяткевіч – Станаўленне беларускай ідэі ў кантэксце культурнага руху ХІХ ст.

Эмануіл Іофе – Яўрэі Беларусі ў другой палове ХІХ стагоддзя

Dariusz Tarasiuk – Polsko-rosyjska rywalizacja o oświatę
na ziemiach białoruskich na przełomie XIX-XX wieku

Bohdan Halczak – Problemy narodowościowe na Białorusi
i Ukrainie w XIX w. w podręcznikach do nauki historii szkół średnich w Polsce

Zbigniew Misiuk – Badania archeologiczne w Bielsku Podlaskim
na ul. Poniatowskiego 14 przeprowadzone we wrześniu 2003 r.

materiały źródłowe

Doroteusz Fionik – Kler parafialny Kościoła wschodniego
w powiecie bielskim w 1816 roku

Joanna Januszewska-Jurkiewicz – Koncepcje programowe działaczy Obozu Zjednoczenia Narodowego Okręgu Wileńskiego
i Nowogródzkiego w kwestii białoruskiej

materiały biograficzne

Ібрагім Канапацкі – Ях’я Гембіцкі – лідэр адраджэння беларускіх татар (да 120-й гадавіны з дня нараджэння)

recenzje, konferencje

У. Е. Снапкоўскі, Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі: Вучэбны дапаможнік для студэнтаў факультэтаў міжнародных адносін: У 2 частках, ч. 1, Ад пачаткаў дзяржаўнасці да канца XVIII ст., Мінск: БДУ, 2003 (Аляксандр Краўцэвіч)

Mironowicz Antoni, Sylwester Czetwertyński, biskup białoruski, Białystok 2004 (Stefan Dmitruk)

Alaksandr Wabiszczewicz, Aświeta u Zachodniaj Biełarusi (1921-1939 hh.), Brest 2004 (Eugeniusz Mironowicz)

Ізноў пра пачаткі Белай Русі (Алесь Белы)
Na marginesie recenzji Eugeniusza Mironowicza z pracy Joanny Gierowskiej-Kałłaur „Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (19 lutego 1919 — 9 września 1920)” (Joanna Gierowska-Kałłaur)