Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Dialog – Magazyn Polsko-Niemiecki 57 (2001)

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Dialog – Magazyn Polsko-Niemiecki lub Spisy treści 2001


okładka numeru 57 (2001)


POLITIK POLITYKA

Panorama

PIOTR BURAS
Integration: EU-Debatte und die deutsch-polnischen Beziehungen
Integracja: Debata na temat UE a stosunki polsko-niemieckie

CHRISTOPH PALLASKE
Migration: Polen in Deutschland
Migracja: Polacy w Niemczech

PETRA SCHELLEN
Reportage: Polnisch-Unterricht in Hamburg
Reportaż: Nauczanie języka polskiego w Hamburgu

NELE KRAMPEN
Untersuchungen: Polen in Bremen
Badania: Polacy w Bremie

Dokumentation: Kopernikus-Arbeitspapier
über die polnischsprachige Gruppe in Deutschland
Dokumentacja: Memorandum Grupy Kopernika
na temat społeczności polskojęzycznej w Niemczech


FRANK HANTKE
Partnerschaft: 20 Jahre Zusammenarbeit der Gewerkschaften
Partnerstwo: 20 lat współpracy związków zawodowych

JULIA KRAMER
Rettungsversuche: Hat die Ostsee-Akademie eine Zukunft?
Próby ratowania: Jaka przyszłość czeka Akademię Bałtycką?

Dokumente: Resolutionen des Bundestages
und des Sejm zum 10. Jahrestag der Unterzeichnung
des Nachbarschaftsvertrages
Dokumenty: Rezolucje Bundestagu i Sejmu
z okazji lO-lecia traktatu dobrosąsiedzkiego


DDR-POLEN NRD-POLSKA

LUDWIG MEHLHORN
Bilanz: Zwangsverordnete Freundschaft?
Bilans: Przyjaźń nakazana?

KRZYSZTOF RUCHNIEWICZ
Sowjetblock: DDR und Polen 1949-1970
Blok sowiecki: NRD i Polska w latach 1949-1970

BURKHARD OLSCHOWSKY
Einvernehmen und Konflikt: DDR und Polen
in den 7Oer und 8Oer Jahren
Porozumienie i konflikt: NRD i Polska w latach 7O i 80

PIOTR ZARICZNY
Annäherung: Kontakte zwischen opposftionellen Gruppen
Zbliżenie: Kontakty pomiędzy grupami opozycyjnymi

WOLFGANG TEMPLIN
Geist der Freiheit: Intellektuelle Einflüsse
polnischer Opposition in der DDR
Duch wolności: Intelektualne wpływy polskiej opozycji w NRD

KONRAD WEISS
Erinnerungen: Begegnungen in Polen
Wspomnienia: Spotkania w Polsce

HERMANN SCHMIDTENDORF
Massenkultur: Polnische Rockmusik in der DDR
Kultura masowa: Polska muzyka rockowa w NRD

BURKHARD OLSCHOWSKY
Faszination und Ablehnung: Wahrnehmung
Polens in der DDR 1980-81
Fascynacja i odrzucenie: Postrzeganie Polski
w NRD w latach 1980-81


HERMANN SCHMIDTENDORF
Reportage: Polnische Sprache als Fenster zur Welt
Reportaż: Język polski oknem na świat

HEINRICH OLSCHOWSKY
Erbe: Rezeption polnischer Literatur in der DDR
Dziedzictwo: Recepcja literatury polskiej w NRD

MARION BRANDT
Faszinationen: Ostdeutsche Schriftsteller und Polen
Fascynacje: Wschodnioniemieccy pisarze a Polska

WIRTSCHAFT GOSPODARKA

Panorama

PIOTR PYSZ
Bilanz: Polens Wirtschaftsreformen
Bilans: Polskie reformy gospodarcze

KULTUR KULTURA

Panorama

DIALOG-Gesäprch mit Eva Hoffman
über das polnisch-jüdische Verähltnis
Rozmowa DIALOGU z Evą Hoffman
na temat stosunków polsko-żydowskich


LESZEK SZARUGA
90. Geburtstag: Über das lyrische Werk von Czesław Miłosz
90 urodziny: O poezji Czesława Miłosza

GESELLSCHAFTEN TOWARZYSTWA

X. Kongress „Polen und Deutsche gemeinsam in Europa” in Leszno
X Kongres „Polacy i Niemcy wspólnie w Europie” w Lesznie

Aus den Polnisch-Deutschen Gesellschaften
Przegląd pracy Towarzystw Polsko-Niemieckich