Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Dialog – Magazyn Polsko-Niemiecki 76 (2006)

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Dialog – Magazyn Polsko-Niemiecki lub Spisy treści 2006


okładka numeru 76 (2006)


PANORAMA

Panorama polsko-niemiecka: polityka, społeczeństwo, gospodarka, kultura
Deutsch-polnisches Panorama: Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur

PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ / ERINNERUNG UND IDENTITÄT

Joachim Trenkner
Niemieckie, czyli jakie? Niemcy martwią się dzisiaj bardziej zagadnieniami współczesności niż przeszłości
Was ist deutsch? Die Deutschen sorgen sich heute vielmehr um Fragen der Zukunft als der Vergangenheit

Marcin Kula
Analiza: Polskie debaty historyczne
Analyse: Polnische Geschichtsdebatten

Rozmowa DIALOG-u z Robertem Trabą, dyrektorem Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
DIALOG-Gespräch mit Robert Traba, dem Direktor des Berliner Zentrums für Historische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften

Magdalena Kardach
Recenzja: O książce »Wschodniopruskość« Roberta Traby
Rezension: Über Robert Trabas Studie »Wschodniopruskość«

Reinhold Vetter
Polityka historyczna: Wizyta w berlińskim Muzeum Żydowskim oraz Muzeum Powstania Warszawskiego
Geschichtspolitik: Ein Besuch im Berliner Jüdischen Museum und im Museum des Warschauer Aufstands

Thomas Strobel
Materiały dydaktyczne: Polska a nauczanie historii w Niemczech
Lehrmaterialien: Polen im deutschen Geschichtsunterricht

Dirk Hofmann
Histoire: Pierwszy niemiecko-francuski podręcznik do historii
Histoire: Über das erste deutsch-französische Geschichtsbuch

POLITYKA / POLITIK

Rozmowa DIALOG-u z Janem Krzysztofem Bieleckim, Hansem-Dietrichem Genscherem, Adamem Krzemińskim i Gesine Schwan na temat relacji polsko-niemieckich 15 lat po podpisaniu traktatu dobrosąsiedzkiego
DIALOG-Gespräch mit Jan Krzysztof Bielecki, Hans-Dietrich Genscher, Adam Krzemiński und Gesine Schwan über das deutsch-polnische Verhältnis 15 Jahre nach der Unterzeichnung des Nachbarschaftsvertrages

Andrzej Krawczyk
Komentarz: Polsko-niemieckie trudności w porozumieniu
Kommentar: Deutsch-polnische Verstädigungsprobleme

Mateusz Fałkowski
Badania opinii publicznej: Polacy chcą Niemiec jako partnera strategicznego
Meinungsumfragen: Polen wollen Deutschland als strategischen Partner

Cornelius Ochmann
Zbliżenie poprzez powiązania: Nowa polityka wschodnia UE
Annäherung durch Verflechtung: Neue Ostpolitik der EU

SPOŁECZEŃSTWO / GESELLSCHAFT

Katrin Lechler
Klinika nad Odrą: Współpraca na polu opieki zdrowotnej
Ein Klinikum an der Oder: Zusammenarbeit im Gesundheitswesen

POLSKA I WĘGRY 1956 / POLEN UND UNGARN 1956

János Tischler
Solidarność: Polacy a rewolucja węgierska z 1956 roku
Solidarität: Polen und die Ungarische Revolution von 1956

Alfred Eichhorn w rozmowie z György Dalosem, Jürgenem Danyelem, Annette Leo i Lechem Trzeciakowskim na temat europejskiego roku 1956
Alfred Eichhorn im Gespräch mit György Dalos, Jürgen Danyel, Annette Leo und Lech Trzeciakowski über das europäische Jahr 1956

Wolfgang Templin
Odwilż: Wydarzenia 1956 roku a opozycja demokratyczna w bloku sowieckim
Tauwetter: Die Ereignisse des Jahres 1956 und die demokratische Opposition im Sowjetblock

KULTURA / KULTUR

Jan Schulz-Ojala
Nouvelle Vague Allemande? Niemieckie kino 2006
Nouvelle Vague Allemande? Deutsches Kino 2006

Janusz Wróblewski
Polskie filmy: Nowe kino moralnego niepokoju
Polnische Filme: Neues Kino der moralischen Unruhe

Burkhard Olschowsky
Nowe książki: Znani i zapomnieni przyjaciele Polski
Neue Bücher: Vertraute und vergessene Polenfreunde

Gernot Ribka
Historia: Dokumentacja na temat zachodnioniemieckich inicjatyw pomocy dla Solidarności
Geschichte: Eine Dokumentation über westdeutsche Hilfsaktionen für die Solidarność