Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Kwartalnik Historyczny 1/2003

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Kwartalnik Historyczny lub Spisy treści 2003


Plik:751 2003-01-15.jpg
okładka numeru 1/2003


Jerzy Pysiak
Pogańska przeszłość Franków w świetle kilku kronik francuskich z czasów Filipa Augusta i Ludwika Świętego

Wiesław Długokęcki
Elżbieta Kowalczyk, Nieznane opisy granicy mazowiecko–krzyżackiej, cz. I: Granice komornictw działdowskiego i nidzickiego (Aneks II: Kazimierz Pacuski, Współpracownicy księcia Janusza I na początku jego rządów)

Anna Michałowska
Rodzina żydowska w Radoszkowicach w końcu XVIII wieku

Tadeusz Paweł Rutkowski
Stanisława Kota Listy z Rosji do gen. Sikorskiego — próba analizy reprezentatywności i wiarygodności edycji

przeglądy — polemiki — propozycje

Grzegorz Błaszczyk
Czy była unia krewska?

Jurate Kiaupiene
W związku z polemiką Grzegorza Błaszczyka w sprawie unii krewskiej

artykuły recenzyjne i recenzje

Maria Starnawska
Dzieje Kościoła krakowskiego — historia instytucji czy historia życia religijnego wspólnoty?

Janusz S. Dąbrowski
Nowy obraz sejmu za Jana Kazimierza Wazy

*****

A. Zamoyski
Własną drogą. Osobliwe dzieje Polaków i ich kultury — Janusz Tazbir

Entdeckung des Ich. Die Geschichte der Individualisierung vom Mittelalter bis zum Gegenwart, red. R. van Dülmen — Janusz Żarnowski

K. Błachowska
Narodziny imperium Rozwój terytorialny państwa carów w ujęciu historyków rosyjskich XVIII i XIX wieku — Mirosław Filipowicz

Katharina II
Russland und Europa. Beiträge zur internationalen Forschungen, red. C. Scharf — Dorota Dukwicz

W. Filipczak
Sejm 1778 roku — Ewa Zielińska

G. Kucharczyk
Cenzura pruska w Wielkopolsce w czasach zaborów, 1815–1914 — Adam Galos

W. Caban
Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831–1873 — Zbigniew Opacki

A. Adamczyk
Generał dywizji Sławoj Felicjan Składkowski (1885–1962). Zarys biografii politycznej — Przemysław Waingertner

Heimat und Exil. Emigration und Rückwanderung. Vertreibung und Integration in der Geschichte der Tschechoslowakei, red. P. Heumos — Jerzy Tomaszewski

U. Kulcic´kij
Šabli z plugiv. Ukrins´kij povstans´kij ruh u vizvolnih zmagannah — Mirosław Szumiło

M. K. Kamiński
Konflikt polsko–czeski 1918–1921 — Andrzej Essen

W. Siemaszko, E. Siemaszko
Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945 — Grzegorz Mazur

W. Rojek
Odyseja skarbu Rzeczypospolitej. Losy złota Banku Polskiego 1939–1950 — Wojciech Morawski

in memoriam

Henryk Zins (5 V 1922 – 1 II 2002) — Edward Alfred Mierzwa

Halina Kowalska–Kossobudzka (26 IX 1930 – 19 III 2002) — Janusz Tazbir

CONTENTS

Jerzy Pysiak
The Pagan Past of the Franks in the Light of French Chronicles from the reign of Philip Augustus and Saint Louis

Wiesław Długokęcki, Elżbieta Kowalczyk
Unknown Descriptions of the Frontier between Mazovia and the Teutonic Order, Part I: Borders of the Działdowo and Nidzica Tenancies

Anna Michałowska
The Jewish Family in Radoszkowice at the End of the Eighteenth Century

Tadeusz Paweł Rutkowski
Letters from Russia to General Sikorski by Stanisław Kot — an Attempted Analysis of the Representative Nature and Reliability of the Edition

REVIEWS — POLEMICS — PROPOSITIONS

CRITICAL ARTICLES — REVIEVS

IN MEMORIAM