Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Kwartalnik Historyczny 2/2010

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Kwartalnik Historyczny lub Spisy treści 2010


okładka numeru
2/2010

Jacek B u r d o w i c z – N o w i c k i, Czy Order Orła Białego ustanowiono dla rosyjskich generałów? O początkach odznaczenia 1698/1701–1705

Hubert S t y s, „Chcemy mieć naród rosyjski za brata, nie chcemy jego kierownictwa za pana”. Działalność publicystyczna i polityczna Milovana Đilasa w czasie trwania politycznego konfliktu Jugosławia — ZSRR (1948–1953)

PRZEGLĄDY — POLEMIKI — PROPOZYCJE

Zdzisław Z b l e w s k i, Kilka uwag o wykorzystaniu zbiorów archiwalnych IPN w badaniach nad najnowszymi dziejami Polski

Dyskusja wokół tekstu Z. Zblewskiego: od Redakcji, B. B r z s t e k, A. D u d e k, J. G a u l, D. J a r o s z, T. P. R u t k o w s k i, S. W i e c h, W. Ś l i w o w s k a, J. E i s l e r

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Antoni G ą s i o r o w s k i, Nad Bibliografią zawartości „Kwartalnika Historycznego” za lata 1887–2004

Paweł Ż m u d z k i, Nieuchwytna „tradycja dynastyczna” Piastów. Uwagi polemiczne do wybranych fragmentów książki P.Wiszewskiego Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku)

Jan E. Z a m o j s k i, Wolności akademickie czy urzędnicza uległość?

Henryk W i s n e r, Dwugłospolsko–litewski

A. K u ź m i u k – C i e k a n o w s k a, Święty i historia. Dynastia Przemyślidów i jej bohaterowie w dziele mnicha Krystiana — Maria Starnawska

H. J. O r n i n g, Unpredictability and Presence. Norwegian Kingship in the High Middle Ages — Krystyna Szelągowska

J. S. M a c k l e y, The Legend of St. Brendan. A Comparative Study of the Latin and Anglo–Norman Version — Jerzy Strzelczyk

Die Aufzeichnungen des Dminikaners Martin Gruneweg (1562–ca. 1618), wyd. A. Bues — Maria Bogucka

J. S z c z e p a ń s k i, Książę Ksawery Drucki–Lubecki 1778–1846 — Mikołaj Getka–Kenig

A. H i n c, Obraz dziejów ojczystych w pozaszkolnej edukacji historycznej społeczeństwa polskiego w Wielkim Księstwie Poznańskim w pierwszej połowie XIX wieku — Rafał Łysoń

E. P. B a r i n o v a, Rossijskoe dvorianstvo v načale XX veka. Èkonomičeskij status i sociokul ́turnyj oblik — Maria Przeciszewska

B. B r z o s t e k, Za progiem. Codzienność przestrzeni publicznej Warszawy lat 1955–1970 — Piotr Osęka

IN MEMORIAM

Krzysztof M i c h a ł e k (31VIII1955–24XI2009) — Halina Parafianowicz