Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Ochrona Zabytków 3-4/2003

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Ochrona Zabytków lub Spisy treści 2003


okładka numeru 3-4/2003


ARCHITEKTURA
ARCHITECTURE

PIOTR S. SZLEZYNGER
Zamek w Korzkwi. Badania historyczne i ikonograficzne, projekt, etapy odbudowy
Korzkiew Castle. Historical and iconographic Research, Project, Stages of Reconstruction. (Summary)

PIOTR TULISZEWSKI, KRZYSZTOF MILANOWSKI
Średniowieczne mury miejskie Golubia. Problematyka konserwatorska
The Medieval Town Walls in Golub. Conservation Problems (Summary)

ELŻBIETA RATAJCZYK-PIĄTKOWSKA
Specyfika modernizowanych obiektów zabytkowych na przykładzie Mercat del Born w Barcelonie i Hali Targowej w Gdańsku
The Speciality of Modernised Historical Objects upon the Example of Mercat del Born in Barcelona and the Hala Targowa (Market Hall) in Gdańsk (Summary)

ILUMINACJE ZABYTKÓW
IILUMINATION OF MONUMENTS

MIROSŁAW SULMA, MARIA K. KACZOROWSKA
Czas na teorię?
Time for Theory? (Summary)

DOROTA HRYSZKIEW1CZ
Iluminacje obiektów zabytkowych w Gdańsku
Illumination of Historical Objects in Gdańsk (Summary)

BEATA MAKOWSKA
Oświetlanie architektury historycznej
The Illumination of Historical Architecture (Summary)

DOMINIK MĄCZYŃSKI
Projekt oświetlenia zachodniej fasady katedry Notre-Dame w Paryżu
Project of Illumination the Western Facade of the Notre-Dame Cathedral in Paris (Summary)

MALARSTWO
PAINTING

JÓZEF FLIK, JUSTYNA OLSZEWSKA-ŚWIETLIK, JACEK TYLICKI

Koronacja Najświętszej Marii Panny z kościoła p.w. Św. Trójcy w Jeżewie. Domniemany obraz Hermana Hana w świetle badań historycznych i technologicznych
The Coronation of the Most Holy Vergin Mary. Attributed to Herman Han. From the Holy Trinity Church in Jeżewo. Some Recent Historical and Technological Research (Summary)

IZABELA ZAJĄC
Portret mężczyzny Olgi Boznańskiej. Konserwacja i restauracja olejnego obrazu na podłożu tekturowym
Portraits of a Man by Olga Boznańska. The Conservation and Restoration of an Oil Painting on a Cardboard Base (Summary)

ARCHEOLOGIA
ARCHAEOLOGY

ANDRZEJ GOŁEMBNIK
Kopać, jak to łatwo powiedzieć
To Dig - lt's easy to Say (Summary)

WSPOMNIENIE
POSTHUMOUS REMINISCENCES

MAREK CHŁODNICKI
Lech Krzyżaniak (1940-2004)

NEKROPOLIE
NECROPOLISES

TERESA PALACZ
Cmentarze żydowskie w Wielkopolsce. Zwyczaje pogrzebowe i symbolika macew
Jewish Cemetries in Greater Poland. Burial Customs and the Symbolic of the Matsevah (Summary)

PRAWO I PRAKTYKA
LAW AND PRAXIS

PIOTR CHLEBOWICZ
Prawnokarne aspekty ochrony dóbr kultury. Refleksje na tle zmiany stanu prawnego
Penal Law Aspects of the Protection of Cultural Property. Reflections against the Backgrounds of an Altered Legal Sate (Summary)

KRAJOBRAZY
LANDSCAPE

MAREK WRÓBEL
Rewaloryzacja XVII-wiecznego parku w Trzebinach koło Leszna
The Revalorisation of the Seventeenth-Century Park in Trzebiny near Leszno (Summary)

KOMUNIKATY
COMMUNIQUES

ANDRZEJ KOSS
Geneza i działalność Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
The Origin and Activity of the Interacademic Institute of the Conservation and Restoration of Works of Arts (Summary)

KAMIL ZEIDLER
Utracone dziedzictwo kultury
Lost Heritage of Cultural Assets (Summary)

ANNA MARCONI-BETKA
Między miastem a wsią. Z dziejów ogrodników warszawskich w XIX-XXI wieku
Between Towns and Village. From the History of Warsaw Gardeners in the XIXthe-XXIst Century (Summary)

MAGDALENA PIELAS
Jakie kościoły tu i teraz. O architekturze i sztuce sakralnej
What Sort of Churches Here and Now. On Sacral Architecture and Art (Summary)

PIŚMIENNICTWO
LITERATURE

BOGUSŁAW SZMYGIN
Teoria zabytku Aloisa Riegla
The Theory of the Historical Monuments according to Alois Riegel (1903-2003) (Summary)

KATARZYNA SADOWSKA-MAZUR
Zachowane – ocalone? O krajobrazie kulturowym i sposobach jego kształtowania
Preserved – Saved? On the Cultural Landscape and Manners of Its Shaping (Summary)

MARGERITA SZULIŃSKA
Zbudować Warszawę piękną...
O nowy krajobraz stolicy (1944-1956)
To Build a Beautiful Warsaw – for a New Landscape of the Capital (1945-1956) (Summary)