Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Bliza

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Film Literatura Sztuka Muzyka Teatr Krytyka Regionalne

sieciowe i papierowe kwartalniki

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Spis treści

Kontakt z redakcją

Kontakt:
www: http://www.bliza.net/
e-mail: kwartalnik.bliza@gmail.com
Redakcja:
Paweł Huelle - redaktor naczelny; Adam Kamiński - sekretarz redakcji; Piotr Millati - redakcja eseju; Wojciech Boros - redakcja poezji; Jarosław Świerczek - projekty graficzne
Adres: Centrum Kultury w Gdyni, ul. Łowicka 51, 81-504 Gdynia

Kontakt z wydawcą

wydawca: Centrum Kultury w Gdyni
Adres: ul. Łowicka 51, 81-504 Gdynia
ISSN 2080 - 62 13
rok założenia: 2009
periodyczność: kwartalniki
medium: sieciowe i papierowe
format: B5
objętość: 300 stron
nakład: 1000 egzemplarzy

Opis

Bliza - gdyński kwartalnik artystyczny – Pierw­szy w hi­sto­rii ma­ga­zyn ar­ty­stycz­ny wy­da­wa­ny w Gdy­ni. Me­ce­na­sem jest Mia­sto Gdy­nia. Pi­smo uka­zu­je się od li­sto­pa­da 2009 r. Na­zwa "Bli­za" z ję­zy­ka ka­szub­skie­go ozna­cza la­tar­nię mor­ską. Opra­co­wa­nie gra­ficz­ne na­wią­zu­je do tra­dy­cji mo­der­ni­stycz­nych Gdy­ni. "Bli­za" sta­ra się łą­czyć wy­so­ki, ogól­no­pol­ski po­ziom kul­tu­ral­ny z uka­zy­wa­niem waż­nych lo­kal­nych — gdyń­skich — zda­rzeń i oso­bo­wo­ści. Jako ma­ga­zyn ar­ty­stycz­ny pre­zen­tu­je zja­wi­ska z róż­nych dzie­dzin sztuk: pla­stycz­nych, mu­zycz­nych, te­atral­nych, fil­mo­wych, li­te­ra­tu­ry, ar­chi­tek­tu­ry. In­te­re­su­je się tak­że oby­cza­jo­wo­ścią i se­mio­ty­ką rze­czy­wi­sto­ści.
Audiobiblioteka "Blizy" Wraz z pierw­szym nu­me­rem za­in­au­gu­ro­wa­na zo­sta­ła se­ria au­dio­bi­blio­te­ki gdyń­skie­go kwar­tal­ni­ka ar­ty­stycz­ne­go "Bli­za". Ce­lem przed­się­wzię­cia jest stwo­rze­nie se­rii au­diok­sią­żek — zbio­rów utwo­rów li­te­rac­kich — czy­ta­nych przez sa­mych au­to­rów. Pły­ta CD z se­rii au­dio­bi­blio­te­ki jest dar­mo­wym do­dat­kiem do nu­me­ru.
Działania "Blizy" Re­dak­cja "Bli­zy" włą­cza się tak­że w ani­mo­wa­nie śro­do­wi­ska ar­ty­stycz­ne­go. Wraz z pierw­szym nu­me­rem ru­sza Sce­na Li­te­rac­ka "Bli­zy" w Bo­he­ma Jazz Club w Gdy­ni. Pla­no­wa­ne są tak­że wy­sta­wy, warsz­ta­ty, kon­kur­sy, pa­ne­le dys­ku­syj­ne, szer­sze dzia­ła­nia wy­daw­ni­cze.

Prenumerata

Numery archiwalne – cena 5,00 zł za 1 egz.
Numer najnowszy – cena 12,00 zł za 1 egz.

Spisy treści

2009

Bliza 1 2009

2010

Bliza 1 (2) 2010
Bliza 2 (3) 2010
Bliza 3 (4) 2010
Bliza 4 (5) 2010

2011

Bliza 1 (6) 2011
Bliza 2 (7) 2011
Bliza 3 (8) 2011
Bliza 4 (9) 2011

2012

Bliza 1 (10) 2012
Bliza 2 (11) 2012
Bliza 3 (12) 2012
Bliza 4 (13) 2012

2013

Bliza 1 (14) 2013
Bliza 2 (15) 2013
Bliza 3 (16) 2013
Bliza 4 (17) 2013

2014

Bliza 1 (18) 2014
Bliza 2 (19) 2014
Bliza 3 (20) 2014
Bliza 4 (21) 2014

2015

Bliza 1 (22) 2015
Bliza 2 (23) 2015
Bliza 3 (24) 2015

2016

Bliza 1 (25) 2016

Wybrane artykuły

Publikacje książkowe

Paulina Danecka Simulacrum

seria: Audiobiblioteka gdyńskiego kwartalnika artystycznego BLIZA nr 6

Patryk Zimny Pompy ciepła

seria: Audiobiblioteka gdyńskiego kwartalnika artystycznego BLIZA nr 5

Dawid Majer Popielniczka

seria: Audiobiblioteka gdyńskiego kwartalnika artystycznego BLIZA nr 4

Barbara Piórkowska Piękno

seria: Audiobiblioteka gdyńskiego kwartalnika artystycznego BLIZA nr 3

Anna Wieser Elephant WoMan

seria: Audiobiblioteka gdyńskiego kwartalnika artystycznego BLIZA nr 2

Maciej Kotłowski Czytanka

seria: Audiobiblioteka gdyńskiego kwartalnika artystycznego BLIZA nr 1